8 knygos plėsti akiratį

Spls hipertenzija pilotu profesine liga

Psichologini sutrikim kursai koleduose labai ipopuliarjo, o psichiatr, klinikini psicholog ir kit psichikos sveikatos specialist skaiius staiga iaugo. Dosnios viej fond los ir privaios dovanos pldo bendruomens psichikos sveikatos ar kitus psichiatrins pagalbos centrus, kuri nepaprastai pagausjo.

Paradoksalu, bet domjimasis emociniais sutrikimais augo ir didiuls pastangos sukurti masines profesines paslaugas buvo dedamos vis daugjant valdios atstov nesutarim dl i sutrikim prigimties ir tinkamo gydymo. Naujos teorijos ir gydymo metodai nuostabiai reguliariai ukariaudavo visuomens bei specialist vaizduot ir pamau bdavo umirtamos.

Be to, paios tviriausios emocinius sutrikimus ir j gydym tirianios mokyklos - tradicin neuropsichiatrija, psichoanaliz ir elgesio terapija - vis dar ilaiko senuosius teorinius bei eksperimentini ir klinikini metod skirtumus. Nors ios vyraujanios mokyklos smarkiai skiriasi, joms bdinga viena bendra prielaida: emocikai sutriks asmuo yra slapt gali, kuri negali kontroliuoti, auka.

Tradicin neuropsichiatrija, kilusi i devynioliktojo amiaus gamtos moksl doktrinos, ieko biologini prieasi, toki kaip cheminiai ir neurologiniai pakitimai, bei taiko vaistus ir kitas fizinio poveikio priemones emociniams sutrikimams gydyti.

Psichoanaliz, hipertenzija pagal ajurvedą filosofinis pamatas susiformavo taip pat devynioliktame amiuje, individo neuroz priskiria nesmoningiems 8 f anga psichologiniams veiksniams: nesmoningiems elementams keli smon utveria psichologiniai barjerai, kuriuos gali veikti tik psichoanalitin interpretacija.

Elgesio terapija, kurios filosofins aknys siekia atuonioliktj ami, emocin sutrikim aikina nevalingais refleksais, susiformavusiais dl atsitiktini poveiki ankstesniais paciento gyvenimo metais.

Pardavimai: sėkmingiausios metų knygos kniga. Ir tik unikali klientų aptarnavimo sistema suteikia galimybę ilgą laiką išlaikyti kompanijos konkurencinį pranašumą, nes neįmanoma kopijuoti ir atkurti vienodai emocinio komponento, kuris sukuria papildomą vertę klientui. Štai kodėl labiausiai progresyvių įmonių dėmesys ir prioritetai yra sutelkti į klientų patirties ir paslaugų gerinimą.

Kadangi, pagal elgesio teorij, pacientas negali i slygini refleks pakeisti paprasiausiai inodamas apie juos ir siekdamas j atsikratyti, juos turi perslygoti"patyrs elgesio terapeutas. Kadangi ios trys pagrindins mokyklos tvirtina, kad paciento sutrikim altinis gldi u jo smons rib, jos vengia kalbti apie jo smoning supratim, specifines mintis ir fantazijas. Taiau tarkime, kad ios mokyklos eina klaidingu keliu. Akimirkai spkime, kad asmens smonje yra element, nuo kuri priklauso emociniai nesklandumai ir aptems mstymas, veriantys j iekoti pagalbos.

Dr Michael Greger, MD discusses diabetes and the dangers of low carb diets

Be to, tarkime, kad pacientui yra prieinami vairs racionals bdai, kuriais, tinkamai patartas, jis gali pasinaudoti, veikdamas iuos trikdanius elementus savo smonje. Jei ios prielaidos teisingos, tai emocinius sutrikimus galima velgti visikai kitaip: mogaus smonje yra raktas psichologiniams sutrikimams suprasti ir isprsti.

Asmuo gali itaisyti klaiding supratim, sukeliant emocin sutrikim, pasitelkdamas t pat problem sprendimo mechanizm, kuriuo jau yra prats naudotis vairiais savo raidos tarpsniais. Taiau filosofiniai io poirio pamatai yra tkstantmei senumo, siekia dar stoik laikus, kada buvo manoma, jog mogaus vyki suvokimas ar klaidingas suvokimas labiau u paius vykius lemia emocin sumait.

Pagal nauj poir - kognityvin terapij, - individo sunkumai daugiausia kyla i tam tikr tikrovs ikraipym, susijusi su klaidingomis prielaidomis ir nuostatomis. Nepaisant j kilms, gana nesunku nusakyti gydymo formul: terapeutas padeda pacientui atskleisti ikraipymus savo mstyme ir imokti alternatyvi, realistikesni bd savo patiriai ireikti.

Kognityvinis poiris emocini sutrikim samprat ir gydym priartina prie paciento kasdienio gyvenimo patirties. Pacientas gali sieti savo sutrikim su danomis suvokimo klaidomis, pasitaikiusiomis jo gyvenime.

Be to, jam neabejotinai jau yra tek visai skmingai pakoreguoti klaidingas savo nuostatas, - surenkant adekvatesn informacij arba atpastant logines ivad klaidas. Kognityvinis poiris yra pacientui prasmingas, nes jis tam tikra prasme susijs su ankstesne jo mokymosi patirtimi ir gali didinti pasitikjim savo gebjimu imokti efektyviai veikti turimas klaidingas nuostatas, sukelianias skausming simptom.

Be to, emocinius sunkumus perkeldamas kasdienio patyrimo srit ir pritaikydamas prastus problem sprendimo bdus, terapeutas gali i karto umegzti ry su pacientu. Laimei, kognityviniai fenomenai prieinami savistabai, todl j prigimtis ir santykiai, prieingai negu abstraktesni psichoanalitiniai konstruktai, gali bti patikrinti vairiais sistemingais eksperimentais. Vis daugjant sisteming tyrim kognityvins psichologijos pamatai nuolatos tvirtinami, o terapiniai bandymai rodo kognityvins terapijos veiksmingum.

Uuot laiks save bejgiu biochemini reakcij, akl impuls ar automatini refleks padaru, jis gali teigti, kad yra links klaidingas, alingas sau spls hipertenzija pilotu profesine liga, bet geba atsikratyti j bei jas spls hipertenzija pilotu profesine liga. Tiksliai nustatydamas mstymo ydas ir jas taisydamas, mogus gali susikurti laimingesn gyvenim. Ypa esu dkingas Ruth L. Greenberg u uol redaktors darb. Galiausiai esu dkingas Lee Fleming ir Mary Loveli u atid keli rankraio variant spausdinim.

Sveikas protas ir daugiau u Mokslo aknys gldi tame, k a pavadinau sveiku protu. Bet galiausiai reikia su juo sutikti. Alfred North VVhitehead Ret visuomenei rpim dalyk gaubia tokia intriguojanti atmosfera kaip psichologini sunkum srit.

Tvirt ini ir neginijam gydymo metod stoka sudar vakuum, kur upild besivaranios ideologijos, judjimai ir laikini susiavjimai. Psichiatrijos istorija rodo, kad daugelis idj ir koncepcij, kadaise laikyt nenuginijamais faktais, buvo atmestos kaip mitai ir prietarai.

Mes priversti suprasti, kad neurozi - arba emocini sutrikim - prigimties ir gydymo tyrimai nesiremia spls hipertenzija pilotu profesine liga teoremomis ar visuotinai priimtomis prielaidomis. Nesant bendros nuomons dl teorij ir gydymo metod vertingumo, besivarani mokykl ginams nra rib.

Psichikos sveikatos ini srityje vyrauja spls hipertenzija pilotu profesine liga sitvirtinusi mokykl ir ne toki ymi kitoki pair grupi. Svarbesnms ios srities mokykloms bdingi tokie bruoai: sitikinimas savo sistemos teisingumu, oponuojani teorij rdekinimas ir nuolatinis doktrinos bei metod grynumo svarbos pabrimas.

Daugeliu i2 r Kognityvin terapija ir emociniai sutrikimai atvej atrodo, kad spls hipertenzija pilotu profesine liga populiarumas labiau priklauso nuo jos krjo avesio ir atsidavimo nei jos pamat tvirtumo. Kai valdaniosios institucijos nesutaria dl teisingo poirio psichologines problemas, k kreipiasi turintis sunkum mogus?

Susidrs su prietaringais ir akivaizdiai nesuderinamais vairi mokykl poiriais, jis sprendia sunki dilem: ar aklai rinktis terapeut pasikliaujant laime, ar stengtis paiam veikti savo psichologinius sunkumus. Klasikin psichoanaliz smoningas mintis laiko ikreipta nesmoning konflikt, kurie ir turt sukelti sunkumus, iraika. Paties paciento paaikinimai laikomi apgaulingomis racionalizacijomis, o veikimo mechanizmai - gynyba.

Taigi smoningos jo mintys, svarstymai ir vertinimai, praktiniai problem sprendimai sumen kinami: jie laikomi tik laipteliais iekant gilesni, slapt asmens psichikos sudedamj dali. Elgesio terapeutai taip pat buvo link nuvertinti mstymo svarb, taiau dl visai kit prieasi. Trokdami pasiekti gamtos spls hipertenzija pilotu profesine liga tikslum ir teorin elegancij, pirmieji bihevioristai atmet vis t inojim, kur mogus gali gyti apmstydamas smoning savo patirt.

Stengiantis k nors aikinti buvo remiamasi tik elgesio faktais, kuriuos galjo stebti nepriklausomas paalietis. Taigi mintys, jausmai ir idjos, kurios, savaime suprantama, prieinamos tik asmeninio patyrimo bdu, nebuvo laikomos tinkamais duome nimis, o paciento asmeninis pasaulis - prasminga tyrim sritimi Watson, ; Skinner, Liaudies hipertenzijos ir širdies receptai neuropsichiatrija, kaip ir psichoanaliz bei elgesio terapija, taip pat nepakankamai vertina smoning mini svarb.

spls hipertenzija pilotu profesine liga

Neuropsichiatras, kartais vadinamas organiku", teiraujasi apie asmens mintis ir jausmus pirmiausia siekdamas nustatyti diagnoz. Sveikas protas ir daugiau Nukryp nuo normos mstymas ar emocins bsenos laikomi paprasiausiomis giliau vykstani fizini proces apraikomis arba neurochemini sutrikim enklais ir netiriami siekiant paaikinti nenormalias psichologines bsenas.

Trij pagrindini mokykl alininkai taiko gydymo bdus, kurie atitinka filosofinius ir teorinius mokyklos pagrindus.

spls hipertenzija pilotu profesine liga

Froidistai, kliaudamiesi gelmi psichologija ir simboli prasmmis, bando gydyti neuroz, atskleisdami slaptas t. Elgesio terapeutai, itikimi lemiam aplinkos t. Neuropsichiatrai, tikdami biologini prieasi svarba, taiko somatinius" gydymo bdus, pavyzdiui, vaistus ar elektros oko terapij.

Nr. 3 - Medicinos teorija ir praktika

Sumenkindamos paciento trumpalaikis hipertenzijos tikslas nusakyti problemas savo paties odiais ir jo mstymo veiksmingum jas sprendiant, iuolaikins mokyklos tvirtina mit.

Pateks bd asmuo veriamas manyti, kad jis negali sau padti ir, susidrs su kasdienio gyvenimo sunkumais, turi kreiptis profesional pagalbinink. Jis nebepasitiki savaime suprantamais" nuo seno prastais problem sprendimo bdais, nes tiki, kad emociniai sunkumai susij su galiomis, kuri nemanoma kontroliuoti. Jis nebesivilia suprasti pats save, nes jo paties nuomon sumenkinama kaip pavirutinika ir neesmin.

Nuvertinusi sveik prot i subtili indoktrinacija trukdo remtis nuovoka ir protu, sprendiant savo problemas.

spls hipertenzija pilotu profesine liga

Kai kurie autoriai yra isak susirpinim dl polinkio ignoruoti sveiko proto psichologijos svarb. Pavyzdiui, Allportas kart paymjo: Kaip profesijose, kuri tikslas yra padti monms - ia 14f Kognityvin terapija ir emociniai sutrikimai priskiriau psichiatrij, dvasininko darb, socialin darb, taikomj psichologij ir pedagogik, - galtume atgaivinti iek tiek sveiko proto, kur, atrodo, esame prarad? Profesional nedme singum smoningoms paciento mintims ir sunkum veikimo bdams Icheiserisp.

Turdami galvoje kasdienio gyvenimo sudtingum ir sunkumus, galime tik avtis moni sugebjimu taip skmingai funkcionuoti. Jie ne tik prisitaiko prie chaotikos aplinkos ir varginani susidrim su kitais monmis, bet ir sugeba surasti daugyb kompromis tarp savo vili, nor ir lkesi, viena vertus, ir iors reikalavim bei apribojim, kita vertus.

Nusivylimai, frustracijos ir kritika absorbuojami be didesns alos. Jis daro dar sudtingesnius sprendimus atskirdamas aplinkybes, kurios yra i ties pavojingos, nuo aplinkybi, kurios paprasiausiai atrodo tokios pavyzdiui, atskirdamas tikr pavoj nuo tariamo. Jei mogus negebt taip vykusiai skirti ir vertinti daugyb iorini stimul, jo pasaulis bt chaotikas, o jis pats spls hipertenzija pilotu profesine liga vien kriz po kitos.

Be to, jei negebt valdyti savo labai isivysiusios vaizduots, jis plduriuot ties prieblandos riba, nestengdamas atskirti realios situacijos nuo asmenini prasmi, kurias ji adina.

Tarpasmeniniuose santykiuose asmuo i esms gali atrinkti neymias uuominas, leidianias atskirti prieus nuo draug. Jis subtiliai keiia savo elges, palaikydamas diplomatinius santykius su monmis, kuri nemgsta ar kurie nemgsta jo.

I esms jis Sveikas protas ir daugiau sugeba perprasti kit moni socialines kaukes, atpainti nuoirdius ir nenuoirdius odius, atskirti draugik paaip nuo pridengto prieikumo.

Aaron_TBeck_Kognityvinė_terapija_ir_emociniai_sutrikimai.pdf

Kad galt organizuoti ir moduliuoti savo atsakus, jis siklauso svarbius praneimus nesiliaujaniame triukme. Be to, turime didel smoning ini, svok ir formuli atsarg, leidiani mums veikti prastus psichologinius sunkumus. Danai tenka daryti sprendimus, trkstant informacijos.

spls hipertenzija pilotu profesine liga

Vis dlto sugebame, pasitelk savo psichikos galias, aibikai pasitaisyti, vertinti, interpretuoti ir numatyti. Naujas problemas mokame sprsti sistemingai, atskirti vairius j komponentus ir apsvarstyti alternatyvius sprendimus.

Pagal poir iors problemas mogus i esms yra moksli ninkas: jis stebi, kelia hipotezes, tikrina jas bei galiausiai daro apibendrinimus, kurie vliau pravers kaip gairs, kai teks greitai vertinti situacijas. Nors didioji dalis jo ankstyvojo mokymosi pagrsta bandymais ir klaidomis bei indukciniu mstymu, jis sugeba sukaupti formuli, lygi ir aksiom rinkin, kuris padeda jam aibikai padaryti dedukcin sprendim, susidrus su tomis paiomis problemomis, kurias jau yra nagrinjs. Tobuldamas mogus nuolat naudojasi eksperimentinio metodo prototipu, nors to ir nesuvokia.

Sprsdamas grynai psichologinius klausimus, asmuo gyja tam tikr bd ir nuostat, kurie padeda jam vertinti, ar jis realistikai reaguoja situacijas, isprsti konfliktus tarp alternatyvi veikimo bd, veikti atstmim, nusivylim ir pavoj. Tobuljant psicho login patirtis smonje kristalizuojasi apibrtas pastabas apie i6 r Kognityvin terapija ir emociniai Aš netoleruoju hipertenzijos save, kurios pltodamosi galiausiai virsta apibendrinimais.

Jei ie improvizuoti bdai atlaiko laiko ibandymus, jie tampa pagrindu tikram savs ir kit supratimui.

8 knygos plėsti akiratį

Kaip pamatysime, taikant kognityvin psichoterapij spls hipertenzija pilotu profesine liga daniausiai kvieiamas bti mokslininku, besinaudojaniu turimomis priemonmis sprendiant problemas, kurios jam atrod neisprendiamos. Laimei, kiekvienam asmeniui, siekianiam tokio supratimo, nereikia pradti de novo.

spls hipertenzija pilotu profesine liga

Socializacijos metu jis gyja daug liaudies iminties: aksiom apie kaklo stuburo hipertenzija ir osteochondrozė elges ir kasdiens logikos. Remdamasis savo spls hipertenzija pilotu profesine liga, mgdiodamas kitus ir gydamas isilavinim, jis imoksta naudotis sveiku protu: nujausti ir tikrinti savo nuojautas, lyginti ir svarstyti.

Imintingas asmuo sugeba visoje kultrinio paveldo gausoje iskirti tvirtus principus ir atmesti klaidingas nuomones, mitus ir prietarus. Sveikas protas svarbus anaiptol ne vien mokantis gyventi visuomenje.

spls hipertenzija pilotu profesine liga